ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نامطراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

پنجمين همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويکردهاي نوين بصري در نوشتار

«هوالجميل»

پنجمين همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران

با رويکردهاي نوين بصري در نوشتار

«فراخوان همايش»

اهداف همايش:

اهداف همايش:

همايش ملي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويکردهاي نوين بصري در نوشتار ، درصدد است تا گسترش و توسعه فضاي تعامل ميان مباحث نظري و اجراي آثار هنريِ هنرمندان ايراني را در اين حوزه فراهم سازد. بي ترديد زمينه انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و کاربردي در اين موضوع که بحثي ميان رشته اي است، با ارائه موضوعات جديد و استانداردهاي نوين، بازتاب نتايج تحقيقات، پژوهشها، تجربه ها و نوآوري هاي آکادميک، به توسعه فرهنگ و دانش فني مي افزايد . هنر در هر زمان، با بهره گيري از قابليت ها، امکانات و انتظارات هر دوره، براي ارائه افکار و انعکاس انديشه هاي هنرمند، به طرق مختلف ظاهر گرديده است. زمان، در تغييرات سبک ها و تکنيک هاي هنري چنان موثر واقع شده، که امروزه هنر، مبتني بر فن آوري که حاصل اختراعات و ايده هاي نوين مي باشد، به عنوان يکي از نيازهاي جدي جامعه ي هنري حاضر، براي ارتباط با انسان معاصر، بدل شده است.

 پرواضح است که شناخت هر چه بيشتر هنر معاصر و به کارگيري شيوه هاي نوين هنري و بصري، براي انعکاس انديشه هاي اصيل و تمدن هر کشور ضروري است. انعکاس انديشه هايي که در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، تجاري، سياسي، اقتصادي و يا حتي عرضه ي عقايد شخصي، هنر، تکنولوژي و رسانه هاي نوين هنري را ابزار قرار مي دهد. در اين ميان نوشتار به عنوان هسته ي اصلي ارتباطات بصري، در انتقال مفاهيم، در عرصه ي هنري پيش گام مي باشد.ارتباط بصري با محوريت نوشتار و تايپوگرافي، با به کارگيري هم زمان حافظه ي بصري و لغوي بسيار تاثيرگذار خواهد بود. تايپوگرافي و حروف تايپي، از قرن پانزدهم، بعد از اختراع صنعت چاپ به عنوان مهم ترين عامل ارتباطي عمل نموده و همان طور که از قبل از اختراع چاپ، عملکرد خود را از طريق متون دست نويس به انجام مي رساند، امروزه براي موثر واقع شدن، ناچار به، بکارگيري رسانه ها و رويکردهاي نوين کنوني است.

از آنجاييکه نوشتار از خاصيت ارتباطي بسيار بالايي در انتقال مفاهيم برخوردار مي باشد، بنابراين چنان چه به بازنمايي متون، با بهره گيري از رويکردها و تکنيک هاي نوين بصري در هنر معاصر بپردازيم، به مزيتي دو چندان دست خواهيم يافت، مزيتي که، با بهره گيري از ايده هاي نو، در کنار فن آوري روز، انسان معاصر را به فرآيندي که براي او تازگي دارد، سوق خواهد داد. فرآيندي که او را در هنر شريک نموده و با به چالش کشاندن وي، تاثيري شگرف در ذهنش به جاي خواهد گذاشت. هنر معاصر و به طبع حروف نگاري و تايپوگرافي معاصر، هنر ابداعات و بهره گيري از مواد، متريال و رسانه هاي نوين هنري است؛ متــريالي که گاهي نوشتار را از صفحه ي دو بعدي بيرون کشيده و با اعمال روش هاي خلاقــانه، جذابيتي دو چندان براي مخاطب فراهم مي نمايد. رويکردهاي نوين بصري در حروف نگاري معاصر، کاوشي براي آشنـايي هر چه بيشتر با راه کـارها، رسانه ها، روش ها و فن آوري نوين در حروف نگاري معاصر، براي عرضه ي هر چه بيشتر و بهتر هنر و تمدن کشورهاست. ديگر زمان آن فرا رسيده است که حروف، نوشتار زيبا و متون غني فارسي، با بهره گيري از رويکردها و رسانه هاي نوين بصري  هنر معاصر، موثر و ماندگار واقع شوند. شايسته است، نوشتاري را که داراي قدمتي طولاني در هنر خوشنويسي و کاليگرافي و متون غني دست نويس مي باشد و به پشتوانه ي آن، تايپوگرافي و الفباي فارسي را با قواعد يک پارچه و اصول زيبايي شناسي توسط هنرمندان، خلق کرده، با ابداعات و فن آوري امروزي آميخته تا بتوانيم انسان معاصر را بيش از پيش تحت تاثير اين هنر غني قرار داده و به اين وسيله به اهداف ارتباطي خود نيز نائل آييم...

اين همايش در نظر دارد تا به ارتقاء مباحثِ ضروريِ رويکردهاي نوين بصري در نوشتار از طريق هنر بپردازد. در اين راستا، هنر علاوه بر نقش زيباشناسانه و فرهنگ ساز خود، قادر خواهد بود تا به عنوان رسانه و ابزار آگاهي بخشي در جهت صيانت از ميراث کهن نوشتار و حفظ حرمتهاي آن عمل کند و  به هنر و ميراث گذشته ارج نهاده و اصول زيبايي شناسي هنري در نوشتار فارسي را که در دست اساتيد ايراني از گذشته تاکنون شکل گرفته، پاس داشته و براي اشاعه ي بيشتر و بالاتر بردن پتانسيل ارتباطي اين نوشتار، به بررسي و معرفي فنون، تکنيک ها و رسانه هاي اخير هنري دنيا پرداخته، تا با آگاهي دادن به هنرجويان و هنرپروران عزيز، سهمي در اشاعه ي فرهنگ و نوشتار غني فارسي داشته باشد. رويکردهاي نوين بصري در نوشتار، راهي است بس دراز که هر روز انسان را با رويداد تازه اي مواجه نموده و آشنايي هرچند مختصر با آن، مي تواند آغازگر شکل گيري ايده هاي نوين باشد.

اين همايش با همکاري و مشارکت گسترده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و سازمانهاي مرتبط براي برقراري ارتباطات علمي و تبادل افکار ميان هنر و نوشتار فارسي در تاريخ 1 اسفند1397در دو بخش علمي ( ارايه مقاله)  و عملي( نمايشگاه گروهي آثار هنرهاي تجسمي)  برگزار مي گردد.